Pharaoh's spirit : 2000

 

 

     

 

 STONEWARE /  L:30cm  W:40cm  H:37cm                                                         <<>>